Privacybeleid

Recht op bescherming van de privacy

Informatie blijft privé

Zorgverleners in het ziekenhuis

Alleen mensen die betrokken zijn bij een behandeling, ingreep of diagnose mogen kennis nemen van uw patiëntengegevens, tenzij u als patiënt akkoord gaat met een uitzondering.

Bij een opname in het ziekenhuis zijn er meer mensen dan enkel de arts betrokken bij uw zorg, bv. verpleegkundigen of zorgondersteunende diensten. Binnen AZ Delta waken we er over dat iedereen slechts toegang heeft tot die gegevens die hij/zij nodig heeft om zijn taak te vervullen.

Vaak zijn er ook zorgverleners betrokken bij uw behandeling die u niet persoonlijk ziet, maar die noodzakelijk zijn om u de juiste zorgen te verlenen bv. medewerkers van het lab of de apotheek. Ook deze medewerkers en artsen kunnen de nodige informatie uit uw medische dossier raadplegen.

Alle zorgverleners zijn gebonden door het beroepsgeheim.

Zorgverleners buiten het ziekenhuis

Voor zorgverleners die niet aan ziekenhuis zijn verbonden, met wie u een therapeutische relatie hebt, is het vaak belangrijk dat zij gegevens die in het ziekenhuis worden bewaard, kunnen raadplegen. Voor de huisarts kan dit belangrijk zijn om uw gezondheidstoestand op te volgen na een ingreep of voor een specialist van een ander ziekenhuis zal het belangrijk zijn om de medische beeldvorming of labuitslagen te kunnen inzien om bv. een second opinion te geven.
Om deze gegevens op een veilige manier voor de juiste personen toegankelijk te maken, maken we gebruik van CoZo en het zorgverlenersportaal van het ziekenhuis.
Voor deze gegevensdeling moet u uw toestemming te geven. Dit kan via de kiosk of via het zorgportaal.

De informatie in verband met uw gezondheid delen we dus niet mee aan derden. Dit kan enkel wanneer dit wettelijk opgelegd wordt en nodig is voor de bescherming van de volksgezondheid of voor de bescherming van de rechten en vrijheden van anderen.

Meer info bij 
Dataprotectionofficer Wannes Depondt
wannes.depondt@azdelta.be
051 23 75 39 (op kantooruren 8.30 uur tot 12 uur en 13 tot 17.30 uur)

Privacyreglement

In ons privacyreglement vind u meer informatie over hoe AZ Delta zorg draagt voor uw gegevens en voor welke doelen wij uw gegevens gebruiken. Alle verwerkingen van gegevens worden getoetst aan de Belgische en Europese regels ter zake.

AZ Delta beschermt ook uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met de wet op de gegevensbescherming of GDPR.
Meer info hierover en over het privacyreglement.

Meer over het nemen van foto’s in het ziekenhuis

Info: GDPR-officer AZ Delta, 1 juni 2021

Respect voor intimiteit van de patiënt

AZ Delta streeft ernaar om op een respectvolle manier om te gaan met zijn patiënten, ook voor de intimiteit van elke patiënt.  We vragen een patiënt om zich uit te kleden voor een onderzoek, zich te laten onderzoeken,  te laten wassen of we helpen hem of haar bij het toiletbezoek. De patiënt voelt zich daardoor vaak aangetast in zijn persoonlijke intimiteit en waardigheid.

Voor de zorgverlener is dat een routinehandeling, maar niet voor de patiënt. De zorgverlener dient hiermee steeds professioneel en respectvol om te gaan. 

Intiem en seksueel contact tussen een arts of zorgverlener en een patiënt is niet toegelaten. Artsen, medewerkers, stagiairs en vrijwilligers houden zich aan de deontologische code.
Klachten over seksueel grensoverschrijdend gedrag kunt u melden bij de ombudsdienst van het ziekenhuis.
Daarnaast kunt u dergelijke klachten ook signaleren bij het meldpunt misbruik, geweld en kindermishandeling via het nummer 1712. Een slachtoffer kan ook klacht indienen bij de politie.

Info: ombudsdienst AZ Delta, 1 juni 2021